DIREKTIV

 

for

 

SKYTTELAVSUDVALGET

 

 

 

Skyttelavsudvalget er et permanent udvalg under Marineforeningens landsbestyrelse nedsat i henhold til vedtægternes § 23 stk. 4.

I henhold til vedtægternes § 23 stk. 5 fastsætter landsbestyrelsen i ”Direktiv for skyttelavsudvalget” retningslinier for udvalgets virke og administrative forhold.

 

 

Formål

Stk. 1.   På landsbasis at behandle principielle og generelle spørgsmål og problemer i forbindelse med udøvelse af skydesporten i skyttelavene, at koordinere samarbejdet skyttelavene imellem samt imellem skyttelavene og andre skytteforeninger.

Stk.2.   At vejlede skyttelavene i forbindelse med regler og bestemmelser for skydninger samt behandling og opbevaring af skydevåben m.m.

 

Ledelse

Stk. 1.   Skyttelavsudvalget består af en formand, en næstformand og en sekretær.

Stk. 2.   Formanden, næstformanden og sekretæren vælges for en 3-årig periode på skyttelavenes landsmøde, der afholdes i forbindelse med det årlige Landsskyttestævne.  Formanden, næstformanden og sekretæren afgår på skift hvert år, og genvalg kan finde sted. Derudover vælges hvert år en suppleant.

Stk. 3.   Ved varigt forfald blandt udvalgets medlemmer indtræder den valgte suppleant indtil førstkommende landsmøde.

 

Virksomhed

Stk. 1.   Udvalget sammentræder mindst én gang om året.

Stk. 2.   Imellem møder kan sagsbehandling foretages skriftligt og om fornødent pr. telefon/e-mail.

Stk. 3.   Udover behandling af sager indbragt for udvalget af lokale skyttelav, marineforeningsafdelinger, landsbestyrelsen eller forretnings-udvalget, kan Skyttelavsudvalget på eget initiativ tage Skyttelavs-problemer og -opgaver op til behandling, såfremt dette måtte anses for hensigtsmæssigt.

Stk. 4.   Skytteudvalgsformanden, eller som stedfortræder for ham næstformand eller sekretær, deltager i Marineforeningens landsbestyrel-sesmøder for gensidig orientering og koordinering af virksomheden.

Stk. 5.   Skyttelavsudvalget tilrettelægger selv sin egen sagsbehandling og virksomhed.

Stk. 6.   Skyttelavsudvalget er i sin virksomhed ansvarlig overfor skyttelavenes landsmøde.

 

Økonomi

Stk. 1.   Udgifter i forbindelse med udvalgets arbejde afholdes af skyttelavene, der indbetaler et årligt kontingent, der fastsættes på skyttelavenes landsmøde.

Stk. 2.   Skyttelavsudvalgets indtægter og udgifter indgår på en særlig konto "Skyttelavenes Administrationsfond" og regnskabsåret herfor er kalenderåret.

Stk. 3.   Ved økonomiske dispositioner for tegnes ”Skyttelavenes Administrationsfond” af Skyttelavsudvalgsformand/næstformand og sekretær.    

Stk. 4.   Den årlige revision af ”Skyttelavenes Administrationsfond” foretages af en revisor valgt blandt skyttelavenes medlemmer, og en kopi af det reviderede årsregnskab tilsendes Marineforeningens landskasserer.

 

Godkendelse

Nærværende direktiv annullerer tidligere udstedte direktiv dateret 30. april 1983, og er godkendt af Marineforeningens landsbestyrelse på dennes møde lørdag den 11. oktober 2008.